ICT Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met haar statutaire zetel in Barendrecht, ICT Netherlands (de "Vennootschap") is de moedermaatschappij van de ICT Group van vennootschappen. De Vennootschap kwalificeert als een "structuurvennootschap" in de zin van het Burgerlijk Wetboek en past de relevante regels van het Nederlandse vennootschapsrecht toe.

Raad van Bestuur

De vennootschap heeft een tweelaagse bestuursstructuur, bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap. Volgens de statuten moet de Raad van Bestuur uit ten minste één lid bestaan. Vanaf oktober 2021 bestaat de raad van bestuur uit de volgende drie leden: Jos Blejie, Chief Executive Officer, Jan Willem Wienbelt, Chief Financial Officer en Roy Jansen, Chief Operational Officer.

In overeenstemming met de doelstellingen van de vennootschap en de Nederlandse wet bestuurt de Concerndirectie de vennootschap, rekening houdend met alle partijen die bij de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen betrokken zijn. De Concerndirectie staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen alle informatie die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn verantwoordelijkheden te kunnen vervullen. Belangrijke besluiten van de raad van bestuur behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. De Raad van Bestuur voert zijn taken uit in overeenstemming met het Reglement voor de Raad van Bestuur, dat op de website van de vennootschap is geplaatst.

 • Jos Blejie

  Jos H. Blejie

  Chief Executive Officer (CEO)

  Na zijn opleiding aan de Rijksaccountantsdienst begon Jos Blejie (1959) zijn loopbaan bij Price Waterhouse. Hij vervolgde zijn loopbaan bij EDS, IBM voordat hij in 2000 bij ATOS in dienst trad.  Binnen zeven jaar groeide hij door naar de functie van Executive Vice President Service Line Managed Services Benelux. Vervolgens bekleedde hij functies als Executive Vice President Sales and Marketing Benelux en meest recentelijk als Executive Vice President, Head of Siemens Global Partnership, lid van het Executive Committee. In december 2013 trad Jos Blejie in dienst bij ICT Group als CEO.

 • Jan Willem Wienbelt

  Jan Willem Wienbelt

  Chief Financial Officer (CFO)

  Jan Willem Wienbelt (1964) begon na zijn studie Bedrijfseconomie en zijn Nederlandse dienstplicht in het leger bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Vervolgens werkte hij bij Stork en Achmea. In 1999 trad hij in dienst bij ICT solution provider CTAC als Chief Financial Officer. Vanaf 2005 werd hij tevens statutair directeur en lid van de Raad van Bestuur van CTAC. In augustus 2013 trad Jan Willem Wienbelt in dienst bij ICT Group als CFO.

 • Roy Jansen

  Roy Jansen

  Chief Operating Officer (COO)

  Roy Jansen (1966) startte na zijn studie Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek zijn loopbaan als ingenieur op het gebied van Industriële Automatisering. In 1994 trad hij in dienst bij Ordina en kreeg de functie van Director Embedded IT. In januari 2008 trad Roy Jansen in dienst bij de ICT groep als Divisie Directeur en rondde hij zijn MBA studie af. In 2018 werd hij benoemd tot COO van ICT Group en in oktober 2021 trad hij toe tot de statutaire directie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op en het adviseren van de Raad van Bestuur en het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het toezicht van de Raad van Commissarissen, handelend in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en rekening houdend met de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen, omvat mede (a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, (b) de algemene strategie van de vennootschap en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (d) de financiële verslaggevingsprocessen, (e) de naleving van wet- en regelgeving, (f) de verhouding tussen de vennootschap en haar aandeelhouders en (g) de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vennootschap. Naar Nederlands recht en in overeenstemming met de bepalingen van de Code is de Raad van Commissarissen een afzonderlijk orgaan dat onafhankelijk is van de Raad van Bestuur en al zijn leden zijn onafhankelijk.

 • Theo van der Raadt

  Theo van der Raadt

  Voorzitter van de Raad van Commissarissen

  Theo van der Raadt is Voorzitter van de Raad van Commissarissen van ICT Group B.V.

 • Koen Beeckmans

  Koen Beeckmans

  Lid van de Raad van Commissarissen

  Koen Beeckmans is Lid van de Raad van Commissarissen van ICT Group B.V.

 • Bart Coopmans

  Bart Coopmans

  Managing Director, NPM Capital

  Bart Coopmans trad in september 2007 in dienst bij NPM Capital. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij Unilever en was hij Principal bij The Boston Consulting Group. Bart heeft een MSc in Economie van de Universiteit van Tilburg.

 • Martijn Koster

  Martijn Koster

  Investment Director, NPM Capital

  Martijn Koster is sinds januari 2016 werkzaam bij NPM Capital. Voorheen was hij werkzaam bij KPMG Corporate Finance als Associate Director. Martijn heeft een MSc in Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente.

 • Jan-Jaap Bongers

  Jan-Jaap Bongers

  Fund Manager, Teslin Capital Management

  Jan-Jaap Bongers (1980) is sinds 2015 in dienst bij Teslin. Daarvoor was hij werkzaam bij ING Bank, de laatste jaren als Director Structured Acquisition Finance Mid Corporates, waar hij verantwoordelijk was voor het inrichten en beheren van financieringen voor private-equitytransacties.

AGM Documentation 2021

Oproep – ICT Group B.V. BAVA 2021 benoeming NPMI XIStemresultaten BAVA 2021
Presentatie BAVA ICT Group
Notice ICT Group N.V. EGM 2021
Oproep ICT Group N.V. BAVA 2021
Agenda and explanatory notes EGM 2021
Agenda inclusief toelichting BAVA 2021
Fusievoorstel / Merger proposal incl. annexes (Agenda item 2(b))
Deed of amendment articles of association ICT Group N.V. (Agenda item 2(d)(i)) (English translation)
Akte van statutenwijziging ICT Group N.V. (Agendapunt 2(d)(i)) (Officiële Nederlandse versie)
Triptych amendment articles of association of ICT Group N.V. (Agenda item 2(d)(i) (English translation)
Drieluik statutenwijziging ICT Group N.V. (Agendapunt 2(d)(i) (Nederlandse versie)
Deed of amendment articles of association ICT Group N.V. (Agenda item 2(d)(ii)) (English translation)
Akte van statutenwijziging ICT Group N.V. (Agendapunt 2(d)(ii)) (Officiële Nederlandse versie)
Proxy form EGM (ENG)
Volmachtformulier BAVA (NL)

AGM

Presentation AVA 2021
Stemresultaten AVA 2021
Agenda met toelichting AVA 2021
Notice AGM 2021
Oproep AVA 2021

AGM Archive

AGM documentation 2020
AGM documentation 2019